Ervaar na iedere levering de unieke smaaksensatie van FLUO koffie

HOME | MILIEU | OVER FLUO | Q&A | JOBS | CONTACT

 
 

FLUO koffiehandel: Informatieplicht, Herroepingsrecht en Privacy voorwaarden

 
 

INFORMATIEPLICHT (art. VI. 45-46 WER):

1. de voornaamste kenmerken van de goederen en de diensten voor zover aangepast is aan de gebruikte drager en de goederen of diensten;
2. de identiteit van de onderneming, onder meer haar ondernemingsnummer, haar handelsnaam;
3. het geografisch adres waar de onderneming gevestigd is, het telefoonnummer, fax en e-mailadres van de onderneming, indien beschikbaar, zodat de consument snel contact met de onderneming kan opnemen en er efficiŽnt mee kan communiceren alsmede, desgevallend, het geografische adres en de identiteit van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt;
4. wanneer dat verschilt van het overeenkomstig punt 3 verstrekte adres, het geografische adres van de bedrijfsvestiging van de onderneming, en desgevallend dat van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt, waaraan de consument eventuele klachten kan richten;
5. de totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen, of, als door de aard van het goed of de dienst de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend, en, desgevallend, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn. In het geval van een overeenkomst van onbepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt, omvat de totale prijs de totale kosten per factureringsperiode. Indien voor dergelijke overeenkomsten een vast tarief van toepassing is, omvat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten. Indien de totale kosten niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend, wordt de manier waarop de prijs moet worden berekend, meegedeeld;
6. de kosten voor het gebruik van technieken voor communicatie op afstand voor het sluiten van de overeenkomst wanneer deze kosten op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;
7. de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de onderneming zich verbindt het goed te leveren of de diensten te verlenen en, desgevallend, het beleid van de onderneming inzake klachtenbehandeling;
8. wanneer een herroepingsrecht bestaat, de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht, alsmede het modelformulier voor herroeping (zie bijlage 1 hieronder);
9. desgevallend, het feit dat de consument de kosten van het terugzenden van de goederen zal moeten dragen in geval van herroeping en, indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de kosten van het terugzenden van de goederen (zie bijlage 1 hieronder);
10. ingeval de consument het herroepingsrecht uitoefent nadat hij een verzoek overeenkomstig artikel VI.46, ß 8, heeft gedaan, dat de consument gebonden is de onderneming zijn redelijke kosten te vergoeden overeenkomstig artikel VI.51, ß 3;
11. indien er niet voorzien is in een herroepingsrecht (zie titel ďGeen herroepingsrechtĒ hieronder), de informatie dat de consument geen herroepingsrecht heeft of, desgevallend, de omstandigheden waarin de consument zijn herroepingsrecht verliest;
12. een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen;
13. desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van bijstand aan de consument na verkoop, diensten na verkoop en commerciŽle garanties;
14. desgevallend, het bestaan van relevante gedragscodes en hoe kopieŽn daarvan verkrijgbaar zijn;
15. de duur van de overeenkomst, desgevallend, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;
16. desgevallend, de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst;
17. desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiŽle garanties die de consument op verzoek van de onderneming moet betalen of bieden;
18. desgevallend, de functionaliteit van digitale inhoud met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen;
19. desgevallend, de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de onderneming op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn;
20. desgevallend, de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschillenbeslechtingsprocedures waaraan de onderneming is onderworpen, en de wijze waarop daar toegang toe is.


HERROEPINGSRECHT (art. VI.47 ev. WER)

Termijn herroepingsrecht

De consument beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst, zonder opgave van redenen te herroepen. Dat zonder dat daaraan bijkomende kosten verbonden zijn.
Deze termijn gaat in:
Voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering (LOYALITY) van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.

Gevolgen van herroeping:

Verplichtingen van de consument:
De consument moet de goederen terugzenden. Dat moet onverwijld gebeuren en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld.
De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de verkoper ermee instemt om deze kosten te dragen. De verkoper moet deze kosten eveneens dragen indien de consument niet vooraf geÔnformeerd werd dat hij de kosten van terugzending moet dragen.

Verplichtingen van de verkoper:
FLUO koffiehandel vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten binnen de veertien dagen na de dag waarop u het herroepingsbericht van de consument ontving. Indien de klant uitdrukkelijk een andere wijze van levering gekozen heeft dan de aangeboden, goedkoopste standaardlevering, dan worden de bijkomende kosten niet terugbetalen. De terugbetaling gebeurt via dezelfde weg als deze gebruikt door de klant bij de oorspronkelijke betaling. En andere wijze van betaling is mogelijk op voorwaarde dat de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument geen extra kosten mag hebben. De terugbetaling vindt plaats nadat alle goederen zijn teruggekregen of nadat de consument kan aantonen dat hij de goederen heeft teruggezonden. De overen gekomen overeenkomst eindigt als de consument gebruikt heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht.

Geen herroepingsrecht:

In volgende gevallen heeft de consument evenwel geen herroepingsrecht:
- de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
- de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiŽne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;


PRIVACY POLICY (VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS)

Deze pagina beschrijft het beleid dat op de site van FLUO koffiehandel wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer evenals de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens:
Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de webshop. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens:
De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van FLUO koffiehandel. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met FLUO koffiehandel heeft afgesloten. Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. FLUO kofiehandel behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens:
U heeft het recht uw gegevens in te kijken en te verbeteren. Tevens heeft u het recht u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing.

Contactgegevens verwerker:
FLUO koffiehandel Vaartstraat 140 2960 Brecht (Belgie)

Cookies:

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor ďgeen cookies accepterenĒ. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koffiehandel FLUO

Vaartstraat 140 - 2960 Brecht - België
Telefoon: 03 294.31.68 - GSM: 0476 91.22.01

 
 

© 2015 Koffiehandel FLUO - Voorwaarden | Privacy & Veiligheid